Công ty TNHH Kiểm toán v Công ty TNHH Kiểm toán v Công ty TNHH Kiểm toán v

Dịch vụ của chúng tôi

Giải pháp dịch vụ của TND cung cấp nền tảng để lập kế hoạch cho các vấn đề trọng yếu. Giải pháp dịch vụ này bao gồm những vấn đề kinh doanh chung cũng như những vấn đề riêng của từng loại hình doanh nghiệp, tập trung vào các công ty đang phát triển.

Những vấn đề của khách hàng sẽ được phân chia thành bốn loại: chiến lược, tài chính, báo cáo và giao dịch. Những vấn đề này của khách hàng sẽ được đối chiếu tương ứng đến những giải pháp cụ thể.

Chúng tôi tự hào có được các khách hàng trong các lĩnh vực đa dạng. Tại TND, chúng tôi xây dựng mối quan hệ mật thiết với khách hàng và thường xuyên tìm hiểu cách để đảm bảo dịch vụ chúng tôi cung cấp phù hợp với nhu cầu của khách hàng. Chúng tôi tin tưởng điều này không ngừng tăng cường cách thức chúng tôi liên hệ với khách hàng và cung cấp dịch vụ cho khách hàng của mình. 

Chúng tôi tự hào có các khách hàng là những doanh nghiệp lớn nhất trong ngành họ hoạt động – tuy nhiên, đối với chúng tôi, khách hàng dù lớn hay nhỏ đều nhận được sự phụ vụ tốt nhất. Với nhiều khách hàng hoạt động trong các lĩnh vực khác nhau, chúng tôi có cơ hội xây dựng được kiến thức ngành sâu rộng đảm bảo có thể tạo ra những dịch vụ gia tăng bền vững.