Công ty TNHH Kiểm toán v Công ty TNHH Kiểm toán v Công ty TNHH Kiểm toán v

Kiểm toán và tư vấn doanh nghiệp

Kiểm toán báo cáo tài chính: đây là lĩnh vực dịch vụ chủ chốt của TND. Với mục đích minh bạch, ngày càng nhiều đối tượng cần kiểm toán độc lập, chúng tôi cung cấp các dịch vụ kiểm toán theo luật định dựa trên các chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Phương pháp kiểm toán dựa trên đánh giá rủi ro giúp chúng tôi tìm kiếm bằng chứng kiểm toán để hình thành ý kiến kiểm toán độc lập của mình.

Kiểm toán vốn, kiểm toán xây dựng cơ bản cũng là một trong những dịch vụ cung cấp dịch vụ bảo đảm mà chúng tôi cung cấp cho khách hàng.

Ngoài ra, chúng tôi cũng tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính theo chuẩn mực kế toán quốc tế IFRS nhằm phục vụ cho việc báo cáo và hợp nhất của các công ty đa quốc gia có đầu tư tại Việt Nam.

Kiểm toán cho mục đích đặc biệt: Tùy theo các yêu cầu của từng khách hàng, chúng tôi cũng cung cấp các dịch vụ kiểm toán dựa trên những thủ tục được thỏa thuận trước với khách hàng nhằm đưa ra ý kiến kiểm toán độc lập về một vấn đề cụ thể (có thể bao gồm hoặc không bao gồm yếu tố tài chính).

Kiểm toán nội bộ: các cuộc kiểm toán nội bộ, kiểm toán hoạt động được tiến hành nhằm đưa ra ý kiến về việc thực hiện các quy trình, kiểm soát nội bộ. Ngoài việc đánh giá việc tuân thủ, chúng tôi còn đóng góp xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ hiệu quả cho khách hàng dựa trên kinh nghiệm và những thủ tục tốt nhất được áp dụng rộng rãi.