Công ty TNHH Kiểm toán v Công ty TNHH Kiểm toán v Công ty TNHH Kiểm toán v

Tư vấn thuế

Chúng tôi cung cấp các dịch vụ tư vấn thuế cho mục đích tuân thủ các luật định của luật pháp Việt Nam. Chúng tôi tiến hành các dịch vụ khai báo thuế định kỳ cho tất cả các loại thuế được áp dụng tại Việt Nam cũng như cung cấp các thông tin cập nhật về thuế đến khách hàng để giảm thiểu rủi ro về tuân thủ thuế. Chúng tôi cũng thực hiện các dịch vụ đại diện cho khách hàng để làm việc với cơ quan thuế khi có yêu cầu.

Ngày nay, khi nền kinh tế ngày càng phát triển, các hình thức đầu tư và địa bàn đầu tư ngày càng mở rộng, khi có yêu cầu, chúng tôi có thể trợ giúp khách hàng trong việc kế hoạch hóa về thuế, bao gồm:

  • Xem xét tính hiệu quả trên phương diện thuế của các giao dịch (trong mô hình kinh doanh hiện tại cũng như những giao dịch dự kiến trong tương lai)
  • Tư vấn cơ cấu đầu tư
  • Tham gia cùng tư vấn/lãnh đạo các tập đoàn của khách hàng để xây dựng cơ cấu đầu tư có hiệu quả đáp ứng các yêu cầu tuân thủ cũng như tiết kiệm chi phí thuế
  • Tái cơ cấu tổ chức