Công ty TNHH Kiểm toán v Công ty TNHH Kiểm toán v Công ty TNHH Kiểm toán v

Tư vấn pháp lý

Đầu tư tại Việt Nam: Tư vấn tiếp cận thị trường; soạn thảo, chuẩn bị hồ sơ xin chấp thuận/giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho công ty có vốn đầu tư nước ngoài, công ty liên doanh, hợp đồng hợp tác kinh doanh; tư vấn và thực hiện thủ tục tái cấu trúc doanh nghiệp.

Mua bán & sáp nhập doanh nghiệp: Tư vấn cơ cấu giao dịch; thực hiện thẩm định pháp lý; soạn thảo hợp đồng và tài liệu giao dịch; thực hiện thủ tục pháp lý liên quan đến giao dịch mua bán và sáp nhập doanh nghiệp

Pháp luật doanh nghiệp và thương mại: Tư vấn tất cả các vấn đề pháp lý liên quan đến doanh nghiệp và hoạt động thương mại; soạn thảo vàxem xét các loại hợp đồng thương mại.

Dịch vụ tuân thủ pháp lý và thư ký doanh nghiệp: Tư vấn, soạn thảo tài liệu, và thực hiện thủ tục pháp lý theo quy định pháp luật để đảm bảo yêu cầu tuân thủ pháp lý thường xuyên của doanh nghiệp được thỏa mãn;  thực hiện các công việc liên quan đến chức năng thư ký doanh nghiệp.

Pháp luật về Lao động và việc làm: Tư vấn pháp luật về lao động và việc làm; soạn thảo hợp đồng lao động, nội quy lao động, thỏa ước lao động tập thể; tư vấn và thực hiện thủ tục liên quan đến giấy phép lao động; tư vấn giải quyết tranh chấp lao động

Giải quyết tranh chấp: Tư vấn, tham gia đàm phán, soạn thảo tài liệu và đại diện khách hàng trong các tranh chấp về hợp đồng, lao động, kinh doanh, thương mại tại tòa án hoặc cuộc họp trọng tài thương mại

Dịch thuật pháp lý: Dịch thuật tất cả các loại hợp đồng, thỏa thuận và các tài liệu pháp lý khác.